DĖL UGDYMO IR VAIKŲ PRIEŽIŪROS PROCESO STABDYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINĮ IR / AR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ BEI NEFORMALŲJĮ IR FORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ

Posted Publikavo administratorius -> Mokytojams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Kov
16

2020 m. kovo 13 d. Nr. A-396

Šiauliai

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-343 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“, Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.7 papunkčiu bei siekdamas išvengti koronaviruso infekcijos galimo paplitimo savivaldybės teritorijoje:

1. N u r o d a u nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. stabdyti ugdymo ir vaikų priežiūros procesą visose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir / ar priešmokyklinį ugdymą bei neformalųjį ir formalųjį vaikų švietimą papildantį ugdymą, išskyrus 2 punkte nurodytą atvejį.

2. Į p a r e i g o j u švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ir / ar priešmokyklinį ugdymą, užtikrinti, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. įstaigose veiktų budinti grupė, kurios paskirtis – užtikrinti vaikų priežiūrą išimtiniais atvejais, kai tėvai negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose. Išimtiniu atveju laikoma, kai šeimos artimieji dėl argumentuotų priežasčių  negali užtikrinti vaikų priežiūros (pvz.: tėvai (globėjai) dirba medicinos, karo tarnybos ir policijos srityse, kur darbo funkcijos negali nutrūkti dėl esamos ekstremalios situacijos ir pan.). Vietovėse, kuriose veikia kelios švietimo įstaigos, vaikų priežiūrą užtikrins budinti grupė, kuri veiks:

2.1. Kuršėnų mieste – Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“;

2.2. Kairių miestelyje – Šiaulių r. Kairių lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“;

2.3. Ginkūnų gyvenvietėje – Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykloje;

2.4. kitose vietovėse pagal poreikį.

3. N u s t a t a u:

3.1. Priežiūros paslaugas teikti vaikams, kurių tėvai (globėjai) pateikia argumentuotą prašymą įsakymo 2 punkte nurodytu laikotarpiu. Gavus tokio pobūdžio prašymą, sprendimą dėl priežiūros paslaugos teikimo vaikui priima švietimo įstaigos vadovas.

3.2. Sprendimą dėl mokytojų ir kitų darbuotojų darbo organizavimo priima švietimo įstaigos vadovas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis

Komentuokite

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai