ĮSAKYMAS DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO UGDYMO PLANO

Posted Publikavo administratorius -> Mokytojams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Geg
25

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO  UGDYMO PLANO, PATVIRTINTO DIREKTORIAUS 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMU NR. MV-232 „DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ 13, 15.1, 15.2 PUNKTŲ PAKEITIMO IR UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDO NUSTATYMO

2020 m. gegužės 22 d. Nr. MV –

Kuršėnai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ 7.1.2. papunkčio, 8, 9 ir 10 punktų aktualia redakcija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ 12, 17 ir 18 punktų aktualia redakcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje“ aktualia redakcija, Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo 2019–2020 mokslo metų birželio mėnesį, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-694 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo 2019–2020 mokslo metų birželio mėnesį patvirtinimo“, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-29 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo” 28.3 papunkčiu:

1. P a k e i č i u Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo plano, patvirtinto Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.MV-232 „Dėl Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo plano patvirtinimo“ 13, 15.1 ir 15.2. punktus ir išdėstau juos taip:

„13. Ugdymo proceso trukmė pradinių klasių mokiniams – 167 ugdymo dienos, ugdymo proceso pabaiga 2020 m. birželio 5 d. Ugdymo proceso trukmė 5–10 klasių mokiniams – 177 ugdymo dienos, ugdymo proceso pabaiga 2020 m. birželio 19 d.

15.1. Pradinių klasių mokiniams vasaros atostogų pradžia 2020 m. birželio 8 d., pabaiga       2020 m. rugpjūčio 31 d.

15.2. Vasaros atostogų pradžia 5–10 klasių mokiniams 2020 m. birželio 22 d., pabaiga        2020 m. rugpjūčio 31 d.“

2. N u r o d a u:

2. 1. Organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu iki šiame plane nurodyto ugdymo proceso organizavimo pabaigos.

2.2. Pagalbos mokiniui specialistams teikti pagalbą mokiniams mokyklos-daugiafunkcio centro patalpose pagal tvarkaraštį (priedas Nr. 1):

2.2.1. nuo 2020 m. gegužės 25 d. pradinių klasių mokiniams;

2.2.2. nuo 2020 m. birželio 1 d. 5–10 klasių mokiniams.

3. Į p a r e i g o j u organizuojant pagalbą mokiniams mokyklos-daugiafunkcio centro patalpose vadovautis Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.

Direktorė                                                                                                                  Janina Banienė

Komentuokite

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai