MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU METODINĖS REKOMENDACIJOS

Posted Publikavo administratorius -> Tėvams     Comments Komentarų nėra
Sau
29

BENDRIEJI PRINCIPAI

1. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinės rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) skirtos mokinių nemokamą maitinimą administruojančioms institucijoms (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei savivaldybių administracijoms), mokykloms, socialines paslaugas vaikams ir (ar) jaunimui teikiančioms įstaigoms, vaikų maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms. Rekomendacijos yra pagalbinė priemonė, skirta mokinių nemokamo maitinimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu organizavimo tvarkai nustatyti konkrečiu atveju, atsižvelgiant į savivaldybės, mokyklos galimybes ir mokinių poreikius.

2. Pagrindinis dokumentas, kuriame nustatyti vaikų maitinimo, įskaitant ir mokinių nemokamą maitinimą, organizavimo reikalavimai, yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas). Tvarkos apraše, be kita ko, nustatyta, kad ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu, jei tuo metu sustabdomas vaikų maitinimo paslaugų teikimas mokyklose, poilsio stovyklose ar socialinių paslaugų įstaigose (išskyrus vaikų socialinės globos namus), gali būti išduodami maisto daviniai (šiuo metu keičiamame Tvarkos apraše, siekiant paskatinti tėvus (globėjus, rūpintojus) nevesti vaikų į mokyklas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu, taip pat užtikrinti vaikams nemokamo maitinimo teikimą, numatyta atsisakyti sąlygos „jei tuo metu sustabdomas vaikų maitinimo paslaugų teikimas mokyklose, poilsio stovyklose ar socialinių paslaugų įstaigose (išskyrus vaikų socialinės globos namuose)“. Tvarkos apraše taip pat apibrėžta maisto davinio sąvoka ir nustatyta rekomenduojama maisto davinio sudėtis.

3. Siekiant užtikrinti, kad maisto davinys atitiktų nustatytas vidutines rekomenduojamas paros normas, reikėtų vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-877 „Dėl Pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašo pagal mokinių amžiaus grupes patvirtinimo“.

4. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme nustatyti mokinių nemokamo maitinimo dydžiai, skyrimo sąlygos, tvarka bei šios paramos finansavimas. Valstybinių mokyklų mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarka, o savivaldybių ir nevalstybinių mokyklų mokiniams – savivaldybės tarybos nustatyta mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarka. Minėtose tvarkose rekomenduojama numatyti ir mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu sąlygas, įskaitant maisto davinio sudarymo, dalijimo (pristatymo), nepaimto maisto davinio panaudojimo ir kitas sąlygas.

5. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas , yra savarankiškoji arba priskirtoji savivaldybių funkcija. Mokinių nemokamas maitinimas mokyklose organizuojamas skirtingai: vienose mokyklose maitinimą teikia pačių mokyklų išlaikomos valgyklos ir viešojo pirkimo būdu perkami tik maisto produktai, reikalingi maitinimui organizuoti, kitose – viešųjų pirkimų būdu konkursą laimėję privatūs maitinimo paslaugų teikėjai. Jei sudaroma maitinimo paslaugų pirkimo sutartis, joje rekomenduojama numatyti ir vaikų maitinimo paslaugos teikimą ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu, t. y. aptarti maisto gamybos, maisto davinio sudarymo, pristatymo, nepaimto maisto davinio panaudojimo, apmokėjimo sąlygas.

6. Sutartyse su maisto produktų tiekėjais taip pat rekomenduojama nustatyti maisto produktų tiekimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu sąlygas.

7. Mokyklos darbuotojų, kurie dalyvauja organizuojant mokinių nemokamą maitinimą, pareigybių aprašymuose rekomenduojama numatyti funkcijas, susijusias su mokinių nemokamo maitinimo organizavimu ir ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu.

8. Rekomenduojama iš anksto sudaryti bendradarbiavimo sutartis tarp mokyklų, socialines paslaugas vaikams ir (ar) jaunimui teikiančių įstaigų, nustatant konkrečias funkcijas ir atsakomybes, susijusias su bendradarbiavimo sąlygomis ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu (pvz., jei ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu tam pačiam mokiniui nemokamą maitinimą (maisto davinius) teikia ir mokykla, ir socialines paslaugas vaikams ir (ar) jaunimui teikianti įstaiga, siūloma susitarti, kad maisto daviniai būtų išduodami vienoje mokiniui ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) patogiausioje vietoje).

9. Rekomenduojama informaciją apie mokinių nemokamo maitinimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu sąlygas skelbti valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių mokyklų, teikiančių nemokamą maitinimą mokiniams, interneto svetainėse, mokyklos elektroniniame dienyne (jei maitinimo organizavimo sąlygos ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu keitėsi).

 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU PROCESAS

 

10. Ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu sustabdžius ugdymo organizavimo procesą mokyklose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ rekomendavus ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu) ir kontaktinį socialinių paslaugų teikimą socialines paslaugas vaikams ir (ar) jaunimui teikiančiose įstaigose, vaikams neteikiama ir maitinimo paslauga (jei tai daryti draudžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai ar Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai). Tačiau tokiomis aplinkybėmis socialines paslaugas vaikams ir (ar) jaunimui teikiančių įstaigų lankytojams, nemokamą maitinimą mokyklose gaunantiems mokiniams būtina užtikrinti nemokamo maitinimo teikimą, aprūpinant juos maisto produktais ar pagamintu maistu Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

11. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimą ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu koordinuoja mokinių nemokamą maitinimą administruojančios institucijos, t. y. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kuri administruoja mokinių nemokamą maitinimą valstybinėse mokyklose, ir savivaldybių administracijos, administruojančios mokinių nemokamą maitinimą savivaldybių įsteigtose mokyklose ir savivaldybių teritorijose įsteigtose nevalstybinėse mokyklose. Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už nemokamo maitinimo organizavimą (pvz., Švietimo skyrius, Socialinės paramos skyrius ar kitas skyrius), bendradarbiauja su mokyklų vadovais ir jų paskirtais asmenimis, atsakingais už nemokamo maitinimo mokykloje organizavimą ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu, ir teikia jiems visokeriopą pagalbą.

12. Mokyklų vadovai ir (ar) jų paskirti asmenys (pvz., socialinis pedagogas, klasės auklėtojas ar kt.), atsakingi už nemokamo maitinimo mokykloje organizavimą ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu:

1) peržiūri ir patikslina mokinių, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas mokykloje, sąrašus, papildomai nurodo mokinių gyvenamąsias vietas ir kontaktinius telefono numerius;

2) informuoja mokinio, kuriam paskirtas nemokamas maitinimas mokykloje, tėvus (globėjus, rūpintojus) apie maitinimo organizavimo sąlygas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu (pvz., galimybę gauti maisto davinį). Pažymėtina, kad nemokamas maitinimas mokykloje skiriamas ne tik nepasiturinčių šeimų vaikams, bet ir visiems priešmokyklinukams bei pirmokams, neatsižvelgiant į šeimos pajamas, todėl būtina išsiaiškinti, ar visos šeimos pageidauja gauti maisto davinį (jei ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu maitinimas organizuojamas išduodant maisto davinius). Jeigu yra poreikis gauti maisto davinį, išsiaiškinama, kokio maisto davinio pageidaujama (pvz., pagamintų patiekalų ar maisto produktų), ar nemokamą maitinimą gaunantis mokinys ar jo šeimos nariai turės galimybę atvykti į mokyklą jų atsiimti;

3) mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) patvirtinus, kad pageidauja gauti maisto davinį (jei ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu maitinimas organizuojamas išduodant maisto davinius), sudaro mokinių, gausiančių maisto davinius, sąrašus, papildomai informuoja, ar šeima pageidauja gauti pagamintus patiekalus ar maisto produktus ir ar turi galimybę atsiimti maisto davinį mokykloje;

4) bendradarbiauja su maitinimo paslaugos teikėjais, o jeigu maitinimą teikia pačių mokyklų išlaikomos valgyklos, – su maisto davinius sudarančiais asmenimis ir maisto produktų tiekėjais: kartu su visuomenės sveikatos specialistais, dirbančiais mokyklose, koordinuoja maisto davinio turinio atitiktį nustatytoms vidutinėms rekomenduojamoms paros normoms ir patvirtintą nemokamam maitinimui skiriamų lėšų sumą, aptaria maisto davinių išdavimo periodiškumą; atsižvelgdami į Maisto veterinarijos tarnybos specialistų nurodymus ir rekomendacijas, teikia pasiūlymus mokyklos vadovui, mokykloje dirbančiam visuomenės sveikatos specialistui dėl maisto produktų pristatymo laiku ir maisto davinių įvairovės;

5) informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie maisto davinių išdavimo laiką ir vietą (jei ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu maitinimas organizuojamas išduodant maisto davinius) pranešimu elektroniniame dienyne ir (ar) telefonu ar kitu būdu. Jeigu šeima neturi galimybės atsiimti maisto davinio mokykloje, suderina maisto davinių pristatymo į mokinio namus ar kitą vietą laiką. Koordinuoja informacijos dėl maisto davinių išdavimo skelbimą mokyklos interneto svetainėje;

6) periodiškai (pasirinktinai kasdien, kas savaitę) kartu su paskirtais asmenimis (pvz., socialiniais darbuotojais, savanoriais ar kt.) išduoda maisto davinius ar koordinuoja maisto davinių išdavimą mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ar pilnamečiams mokiniams. Jeigu šeima neturi galimybės atsiimti maisto davinį mokykloje, suderinę laiką su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), organizuoja maisto davinio pristatymą į namus ar kitą iš anksto suderintą vietą mokyklos mikroautobusu ar kitu būdu. Pagal susitarimą maisto davinius išduoti ir (ar) pristatyti į namus gali ir maitinimo paslaugas teikianti įmonė;

7) kartu su socialiniais darbuotojais, atsižvelgdami į individualią šeimos situaciją, prireikus užtikrina, kad mokiniui būtų skiriami pagaminti patiekalai. Mokinių nemokamo maitinimo procese pagal iš anksto sudarytas įstaigų bendradarbiavimo sutartis dalyvauja socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, ar atvejo vadybininkai, kurie bendradarbiauja su mokykla spręsdami vaikų maitinimo klausimus, padeda organizuoti ir (ar) patys dalyvauja maisto davinių dalijimo procese ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu, teikia siūlymus mokyklai nemokamo maitinio organizavimo klausimais ir rūpinasi, kad maisto daviniai vaikams, augantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose, būtų vartojami pagal paskirtį.

13. Socialines paslaugas vaikams ir (ar) jaunimui teikiančios įstaigos paskirtas asmuo (asmenys) bendradarbiauja su mokyklos vadovo paskirtais asmenimis, atsakingais už nemokamo maitinimo mokykloje organizavimą ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu, ir pagal poreikį padeda organizuoti maisto davinių išdavimą arba pristatymą į namus, t. y. vaikams, kurie iki ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino lankė socialines paslaugas vaikams ir (ar) jaunimui teikiančias įstaigas ir jose gavo maitinimą, kartu su mokykla, kurioje vaikas ugdomas, suruošia ir pristato maisto davinį į namus arba išduoda mokykloje.

14. Jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) nustatytu laiku paskirtoje vietoje neatsiima maisto davinio, mokinių nemokamą maitinimą administruojančios institucijos nustatyta tvarka nepaimti maisto produktai, kurių galiojimo terminai nėra pasibaigę, galėtų būti panaudoti vaikų maitinimui kitomis dienomis arba atiduoti šeimoms, kurioms jie reikalingi (pvz., kai motina ar tėvas (globėjas, rūpintojas) vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus ir kita). Jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) nustatytu laiku paskirtoje vietoje neatsiima patiekalų, jie tą pačią dieną galėtų būti panaudoti kitų vaikų maitinimui arba atiduoti šeimoms, kurioms jie reikalingi. Dalijant nepaimtus maisto davinius, rekomenduojama bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (pvz., labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“).

15. Informacija apie mokinių nemokamo maitinimo sąlygas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu (pvz., informacija apie galimybę gauti maisto davinius, nurodant, kaip vyks (vyksta) jų dalijimo (pristatymo) procesas ir kokių apsaugos reikalavimų reikia laikytis) viešinama prieinamomis informavimo priemonėmis (per vietos radiją, televiziją, žiniasklaidą, interneto svetainėse, elektroniniame dienyne, telefonu ir kt.), kuriomis būtų galima pasiekti tikslinę grupę (mokinius, turinčius teisę gauti nemokamą maitinimą, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).

16. Maisto davinius suruošiantiems ir dalijantiems asmenims rekomenduojama laikytis šių taisyklių:

1) nuolat naudoti apsaugos priemones (respiratorius, vienkartines pirštines ir dezinfekcinį skystį);

2) dalijimo metu nerekomenduojama maisto davinius dėti į atsineštus maišelius ar indus. Maisto daviniai turėtų būti iš anksto supakuoti ir paruošti išsinešti;

3) ne rečiau kaip kas 2 val. kruopščiai plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu bei skystu muilu ir dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis; dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;

4) dalijimo vietoje dažniausiai liečiami paviršiai (durų rankenos, paviršiai, ant kurių dedami maisto produktai, ir t. t.) dažniau nei įprastai turi būti valomi ne tik drėgnu būdu, bet ir dezinfekcinėmis priemonėmis;

5) jeigu įmanoma, maisto davinius, iš anksto suderinus su gavėjais, į namus pristatyti paliekant juos prie gavėjų durų. Jeigu maisto davinių į namus pristatyti neįmanoma, esant galimybei ir palankioms oro sąlygoms, vengti maisto davinius dalyti patalpose. Tam tikslui lauke reikėtų pastatyti stalus, stelažus ar suolus ir ant jų sudėti maišelius su maisto daviniais, kuriuos tėvai (globėjai, rūpintojai) ar pilnamečiai mokiniai galėtų pasiimti;

6) kitų taisyklių, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar karantino metu nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais ar Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.

Komentuokite

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai