Mokyklos mokytojų parengtų matematikos mokomųjų priemonių taikymas mokymosi procese

Posted Publikavo administratorius -> Mokyklos naujienos     Comments 1 Komentaras
Bir
27

Kiekvienas Lietuvos mokinys turi lygias švietimo galimybes, nepaisant jo gebėjimų raidos. Ugdymo turinio įsisavinimą lemia matematikos ugdymo programa, mokyklose turimos mokymo priemonės, mokymo metodai.

Norint parinkti tinkamas mokymosi priemones, mokytojui svarbu pažinti kiekvieną mokinį. Reikia pastebėti ir atsižvelgti į kiekvieno mokinio stipriąsias savybes, neakcentuojant trūkumų. Būtina stebėti mokinio darbą pamokoje. Reikia ugdyti mokinio pasitikėjimą savo jėgomis, kartu su mokiniu analizuoti dažniau pasitaikančias klaidas. Matematikos mokomoji medžiaga turi būti suprantama, konkreti, susieta su praktine patirtimi. Atsižvelgdamos į tai ir į savo darbo patirtį, matematikos mokytojos metodininkės Jelena Bagdonienė ir Rasytė Gedaminskienė išleido mokymo priemonę ,,Matematikos užduotys ir kontroliniai darbai 6-8 klasei‘‘,Liucilijus, 2006 ir kartu su specialiąją pedagoge metodininke Gražina Novogreckiene ,,Matematikos užduotys ir kontroliniai darbai 9 klasei‘‘, UAB ,,Infotela‘‘, 2011. Abi metodines priemones aprobavo specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (SPPC) ir  patalpino internetiniame puslapyje.

Šias matematikos priemones mūsų mokyklos ir rajono matematikos mokytojai bei specialieji pedagogai naudoja, dirbdami pagrindinėse mokyklose bei gimnazijose. Jos padeda organizuoti  mokinių, turinčių matematikos mokymosi sunkumų, ir mokinių, besimokančių pagal pritaikytas ir individualizuotas programas, mokymą ir mokymąsi. Šiose mokymosi priemonėse kiekvienoje temoje pateikti teorijos pagrindai ir užduotis. Uždavinius spręsti padeda prieš užduotis pateikti pavyzdžiai. Mokiniai, turintys matematikos mokymosi sunkumų, pamokoje gali dirbti savarankiškai ir patirti sėkmę. Abi mokymo priemonės tinka diferencijuojant kontrolinių  ir namų darbų užduotis, mokantis savarankiškai.

     Siekiant užtikrinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo organizavimo veiksmingumą, tenkinant jų ugdymosi poreikius, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras nuo 2012 metų įgyvendino projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas”. Šio projekto eigoje matematikos mokytojos metodininkės Jelena Bagdonienė ir Rasytė Gedaminskienė kartu su specialiąją pedagoge Egle Ivanauskaite parašė mokomąją knygą ,,Matematika 6 klasei‘‘ S, ,,Šviesa‘‘, 2013. Tais pačiais metais išleista  matematikos specialioji mokomoji priemonė 7 klasės specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kurie mokosi matematikos pagal pritaikytas Bendrąsias ugdymo programas. Šios priemonės autorės ŠU daktarė Laima Tomėnienė, Rasytė Gedaminskienė, Jelena Bagdonienė, Gražina Novogreckienė. Matematikos mokomąją priemonę sudaro: vadovėlis ,,Matematika 7 klasei“ (2013, pritaikytas pagal V. Sičiūnienės, A.Bieliauskaitės, L. Butkevičienės ir kt. autorių vadovėlį ,,Matematika. Vadovėlis VII klasei“), du pratybų sąsiuviniai (2013) ir mokytojo knyga (2013, elektroninis formatas, kurį galima rasti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro internetinėje svetainėje adresu: http://www.sppc.lt/index.php?50748684).

Šias mokomąsias priemones matematikos mokytojai naudoja organizuojant mokinių, turinčių matematikos mokymosi sunkumų ir specialiųjų poreikių, mokymą(si) 5-7 klasėse. Matematikos mokomųjų priemonių visuma padeda mokiniui, turinčiam matematikos mokymosi sunkumų, patirti mokymosi sėkmę besimokant matematikos, pasiruošti gyvenimui.

Net minimali kiekvieno mokinio pažangą – didelis pasiekimas mokytojui, džiaugsmas tėvams ir pačiam mokiniui.

                                            Kuršėnų Pavenčių mokyklos matematikos mokytojos metodininkės R.Gedaminskienė ir J. Bagdonienė, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas P. Paulauskas

1 Comment to “Mokyklos mokytojų parengtų matematikos mokomųjų priemonių taikymas mokymosi procese”

  • Laba diena, kaip būtų galima įsigyti šiuos vadovėlius? Ačiū

Komentuokite

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai