Technologijų centras

Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla – vienintelė rajone mokykla, turinti specialiąsias klases mokiniams su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais poreikiais. Šiuo metu baigę Pavenčių vidurinę mokyklą, riboto intelekto ar kompleksinių raidos sutrikimų turintys moksleiviai gali mokytis profesijų Lietuvos Profesinio rengimo ir reabilitacijos centre Radviliškyje ir Šiaulių miesto specialiojo ugdymo centre “Ringuva”, tačiau dėl nepakankamo pasirengimo ir tolimo atstumo, psichologinio diskomforto, atitrūkus nuo namų, mokiniai dažnai niekur nebesimoko, jiems negarantuojamas profesinio išsilavinimo įsigijimas bei socialinė adaptacija visuomenėje. Jie neturi galimybės įsidarbinti.

Modernizavus mokyklos mokymosi aplinką ir vystant žmogiškuosius išteklius padėtas tvirtas pamatas kuriamo centro funkcionavimui bei tolimesnei šios veiklos plėtrai, sukuriant neformalųjį technologijų darbinį centrą mokyklos bazėje toms specialiųjų poreikių asmenų grupėms, kurioms baigus bendrojo lavinimo ugdymo programą problemiška įsilieti į šalies profesinio orientavimo bei aukštojo mokslo įstaigas.

Projekto “Lygių galimybių specialiųjų poreikių moksleiviams užtikrinimas, modernizuojant Šiaulių rajono Pavenčių vidurinės mokyklos fizinę aplinką ir gerinant mokyklos infrastruktūrą” įgyvendinimui suteikta parama iki 966 157 Lt, iš jų – 812 614, 5 Lt teikiamos paramos sudaro Europos regioninės paramos fondo lėšos ir iki 153 542,5 Lt Lietuvos respublikos bendrojo finansavimo lėšos. Savivaldybės skiriamos lėšos – iki 117 343 Lt.

Rekonstruotos patalpos pritaikytos technologijų mokymams visų pirma specialiųjų poreikių ugdytiniams. Rekonstruotose patalpose įkurti – siuvimo dizaino ir technologijų kabinetas (54,14 kv. m.), maisto ruošimo technologijų kabinetas (36,28 kv. m.) ir maisto ruošimo technologijų kabineto praktinė zona (36,28 kv. m.), technologijų kompiuterinė (52,51 kv. m), 2 technologijų kabinetai (medžio ir metalo sekcijos po 72,42 kv. m.), technologijų specialiųjų įrenginių patalpa ir rūbinė (13,62kv.m.), įrankių ir metodinės medžiagos kabinetas (13,43 kv. m.), staklyno patalpa ruošinių mokiniams gamybai (36,23kv.m.), WC pritaikytas neįgaliesiems (6,00kv.m.), mergaičių tualetas su dušais ir persirengimo patalpa (13,66 kv. m.) Sukurta relaksacinė-poilsio zona (25,37 kv. m.) ir rekonstruoti koridoriai ( 24,60 kv. m. ir 60,29 kv. m.) bei tambūras (2,03 kv. m.).

Specializuotuose kabinetuose sumontuoti įrengimai, kompiuterinė ir organizacinė technika, baldai bei kita įranga už 274217,66 Lt. Baldus ir technologinius įrengimus siuvimo sekcijai tiekė UAB ,,Komeksimas”, medžio metalo sekcijai – UAB ,,Proma baltus”, mitybos sekcijai – UAB ,,Specus sistemos”, kompiuterinę ir programinę įrangą – UAB ,,Sonex kompiuteriai”

Pritaikyta specialiųjų poreikių moksleivių technologijų mokymui mokyklos infrastruktūra, sudaro puikias sąlygas mokinių pirminiam profesiniam pasirengimui, naudojant naujai sukurtas inovatyvias praktiniam mokymui programas, kurias mokyklos pedagogai ir jų padėjėjai įsisavino vykdant projektą ,,Švietimo paslaugų kokybės specialiųjų poreikių moksleiviams užtikrinimas, modernizuojant Šiaulių rajono Pavenčių vidurinės mokyklos mokymosi aplinką ir vystant žmogiškuosius išteklius“, finansuojamą, įgyvendinant 2004-2006 metų BPD 2.4. priemonę ,,Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“.

Kuršėnų Pavenčių vidurinėje mokykloje rekonstruotų patalpų, įrengiant technologijų mokomąjį centrą sąmatinė vertė- 578913,00Lt. Darbus atliko rangovas – UAB ,,Medingė” atstovaujanti ūkio subjektų grupę, veikiančią jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Rangovas atliko pirmo mokyklos pirmo aukšto patalpų rekonstrukciją. Rekonstruotas plotas – 519,53 kv. m.

 

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai