Mokinių priėmimas

Mokinių priėmimo į mokyklos bendrojo ugdymo klases:

1. Į Mokyklą priimami mokiniai pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nustatytą aptarnavimo teritoriją.

1.1. Jei į Mokyklą priimti visi norintys, jos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys vaikai, o į likusias laisvas vietas yra daugiau prašymų nei Mokykla gali priimti, pirmiausia priimami:

1.1.1. našlaičiai;

1.1.2.vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus;

1.1.3.specialiųjų poreikių vaikai;

1.1.4.vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi Mokykloje;

1.1.5. vaikai, kurių tėvai dirba Mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;

1.1.6.vaikai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, kuri nevykdoma jų aptarnavimo teritorijai priklausančioje mokykloje.

2. Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami 5 ir 6 metų (jei tais pačiais kalendoriniais metais jiems sueina 6 metai) vaikai, sudarant mokymosi sutartį vieneriems metams.

3. Specialiųjų poreikių vaikai ugdytis specialiosiose klasėse arba visiškos integracijos forma priimami pateikus dokumentus apie mokymosi rezultatus, Šiaulių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas apie vaiko raidos (vystymo(si)) sutrikimus.

4. Užsienyje mokęsis mokinys ir ketinantis tęsti mokymąsi pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – Mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.

6. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi, kurioje aptariami Mokyklos ir asmens bei jo tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

7. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokiniu bei Mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.

8. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo Mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas sutarties egzempliorius saugomas asmens byloje. Už vaiką iki 14 metų mokymo sutartį pasirašo vienas iš tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų). Už specialiųjų poreikių turintį vaiką mokymo sutartį pasirašo vienas iš tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų).

9. 14-16 metų vaikas sutartį gali pasirašyti tik turėdamas vieno iš tėvų ( globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

10. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje.

11. Sudarius mokymo sutartį, duomenys įtraukiamai į mokinių registrą, formuojama mokinio asmens byla, kurioje saugoma išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui.

12. Mokiniui išvykus iš Mokyklos, jo asmens byla lieka Mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama pažyma apie mokymosi rezultatus.

13. Mokinio laikinas išvykimas gydytis ir mokytis įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu, jame nurodant laikino išvykimo priežastį.

14. Mokinių paskirstymas į klases (srautus) įforminamas direktoriaus įsakymu.

15. Mokinių, išvykstančių iš Mokyklos, tėvai (vaiko globėjai, rūpintojai) turi pateikti prašymą ir grąžinti mokinio pažymėjimą, o mokiniui arba jo tėvams (vaiko globėjams, rūpintojams) išduodamas išsilavinimo pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus.

Priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo 

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai