Švietimo pagalba


SOCIALINIS PEDAGOGAS – Danutė Rupšienė:

 •  Įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius;
 •  Pasirenka efektyvius darbo metodus;
 •  Planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;
 •  Kiekvienam vaikui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užveda bylą ir laiko joje informaciją apie vaiko socialinę situaciją bei teikiamos pagalbos procesą;
 •  Sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengia savo profesinės kompetencijos ribų;
 •  Informuoja mokyklos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo;
 • Atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą;
 •  Konsultuojasi su kolegomis ir prireikus siunčia vaiką pas kitus specialistus;
 •  Dalyvauja prevencinėje vaikų ir paauglių nusikalstamumo, žalingų įpročių veikloje.
 •  Veda maitinimo apskaitą.

Kontaktiniai duomenys:
tel. nr.:865778214
e-paštas: danrupster@gmail.com

Pirmadienį Antradienį Trečiadienį Ketvirtadienį Penktadienį
 • 8.00 -12.30
 • 13.00 – 16.00
 • 8.00 -12.30
 • 13.00 – 16.00
 • 8.00 -12.30
 • 13.00 – 16.00
 • 8.00 -12.30
 • 13.00 – 16.00
 • 8.00 -12.30
 • 13.00 – 14.30

Mokyklos socialinio pedagogo veiklos planas 2022 m.


LOGOPEDĖ
Mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, pagalbą teikia mokyklos logopedė metodininkė – Larisa Šidlauskienė

Kontaktiniai duomenys: Mokykloje logopedė dirba 313 kabinete. 

 • tel. nr.:
 • e-paštas: larisa@pavenciai.lt

Darbo laikas:

Darbo laikas su mokiniais:

Pirmadienį Antradienį Trečiadienį Ketvirtadienį Penktadienį
9.20-15.00 9.20-15.20 8.00-14.30 9.20-14.40

8.00-15.40

Konsultacijos tėvams, mokytojams:

Pirmadienį Antradienį Trečiadienį Ketvirtadienį Penktadienį

15.00-16.00

15.20-16.20

14.30-15.30

14.40-15.40

15.20-16.20

Logopedo tikslas – teikti pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Uždaviniai:

 • Tiria mokinių kalbą, nustato kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus.
 • Sudaro kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo programas.
 • Šalina mokinių kalbos bei kalbėjimo trūkumus.
 • Dirba su mokiniais, turinčiais rašymo bei skaitymo sutrikimų.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, kurių klasėse yra sutrikusios kalbos mokinių.
 • Konsultuoja mokinių tėvus.

Mokyklos logopedės veiklos programa 2022 m.


SPECIALIOJI PEDAGOGĖ – Gražina Novogreckienė.
Kontaktiniai duomenys:

Darbo laikas su mokiniais:

Pirmadienį Antradienį Trečiadienį Ketvirtadienį Penktadienį
8.00- 13.20 8.00- 12.50 8.00- 11.45 8.00- 12.50

8.00- 11.45

Konsultacijos tėvams, mokytojams:

Pirmadienį Antradienį Trečiadienį Ketvirtadienį Penktadienį

13.20-14.20

13.20-14.20

9.55-10.55

13.20-14.20

13.20-14.30

12.15-13.30

Pietų Petrauka

Pirmadienį Antradienį Trečiadienį Ketvirtadienį Penktadienį
12.50-13.20 12.50-13.20 11.45- 12.15 12.50- 13.20

11.45-12.15

Prioritetas: Kiekvieno vaiko sėkmė.

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas ir uždaviniai – didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą. Nustatyti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti, stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti laiduoti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams (vaikams).

Tėvai konsultuojami, jei vaikas:

 • patiria sunkumų skaitydamas, rašydamas keičia, praleidžia raides;
 • sunkiai įsimena, įsisavina mokomąją medžiagą;
 • vaikui sunku nusiteikti darbui, planuoti veiklą.

Mokytojai konsultuojami, jei:

 • iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio;
 • reikia pagalbos pritaikant bendrąsias programas, individualizuojant programas, parenkant mokiniams mokymo medžiagą, mokymo būdus ir metodus ir mokymo priemones;
 • iškilo kitų klausimų dėl specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo.

Mokiniai  konsultuojami, jei:

 • nespėja dirbti klasėje su kitais klasės draugais;
 • dėl kokių nors priežasčių labai atsilieka mokydamasis;
 • daro vis tas pačias klaidas ir nesugeba jų išvengti;
 • negali įsiminti mokomosios medžiagos;
 • nesugeba suplanuoti savo darbo pamokoje ar ruošdamas namų darbus.

Mokyklos specialiosios pedagogės veiklos programa 2022 m.


VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS – Indrė Rimeikienė:

El. Paštas: indrepetrylaite@gmail.com

Darbo  valandos :

Pirmadienis 8.00-15.36
Antradienis 8.00-15.36
Ketvirtadienis 11.00-15.12
Penktadienis 8.00-15.36

Pagrindiniai  visuomenės sveikatos  priežiūros  mokykloje uždaviniai:

 1. Užtikrinti  sveikatos priežiūros  kokybę kuriant sveiką  aplinką  mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius  sukelti ligas.
 2. Formuoti  teisingą mokinių  požiūrį  į  savo  sveikatą  ir  ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
 3. Numatyti  priemones  ligoms ankstyvuoju  laikotarpiu  įtarti  ir užkirsti  joms  kelią.
 4. Suteikti pirmąją  pagalbą  pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų  ar apsinuodijimų atvejais.

Mokyklos sveikatos priežiūros specialisto veiklos programa 2023 m.

 


Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai