Neformalus švietimas

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TIKSLAS – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui atskleisti interesus, saviraiškos poreikius, plėtoti gabumus ir gebėjimus, plėsti akiratį, ugdyti tautinį tapatumą.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PRINCIPAI:

* lygių galimybių – vienodos galimybės įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams lankyti neformalaus ugdymo užsiėmimus,
* aktyvumo principas – neformaliojo švietimo procesas organizuojamas taip, kad ugdytiniai būtų veiklūs ,
* labilumo(lankstumo) principas – mokinys turi teisę keisti veiklos pobūdį arba visai jo atsisakyti,
* atvirumo principas –ugdymo veikla organizuojama taip, kad būtų žinoma mokyklos bendruomenei,
* pažangos principas – neformaliojo švietimo veikla orientuoja mokinį domėtis mokslo, meno, socialinės pažangos naujovėmis, moko bendrauti, siekti rezultatų.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO KRYPTYS:

* sveika gyvensena, sportas,
* meninė raiška,
* intelektualinis ugdymas,
* etninė kultūra,
* kraštotyra,
* pilietinis ugdymas,
* gamtosauga, ekologinis ugdymas,
* klubai,
* projektinė veikla,
* kita veikla.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO METODAI:

* susitikimai,
* šventės,
* koncertai,
* tyrimai,
* projektai,
* ekspedicijos,
* disputai,
* parodos,
* žaidimai,
* teoriniai užsiėmimai,
* varžybos.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI:

* organizuojamas atsižvelgiant į mokinių poreikius, galimybes,
* užsiėmimų siūlymai pateikiami iki gegužės 20 dienos,
* užsiėmimai mokiniams neprivalomi, juos renkasi pats mokinys,
* mokyklos taryba pritaria valandų paskirstymui atsižvelgdama į klasių komplektų skaičių ir mokyklos tradicijas.
* grupę sudaro ne mažiau kaip 15 mokinių,
* neformaliojo švietimo programos aprobuojamos dalykinėse metodinėse grupėse ir jas tvirtina mokyklos direktorė,
* neformalaus švitimo veikla įrašoma į neformaliojo švietimo tvarkaraštį ir fiksuojama neformaliojo ugdymo dienynuose.

NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS 2019-2020 m.m.

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai