Kokybės krepšelio projektas

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Projekto veiklų aprašymas

Siekiant įdiegti duomenimis grįstą kokybės kultūrą (kokybės samprata – vertinimas – tobulinimas) planuojama kryptingai dirbti su mokyklų steigėjais – savivaldybėmis ir 180 bendrojo ugdymo mokyklų, atrinktų į dvi tikslines grupes:

I – 30 mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką (pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas);

II – 150 mokyklų, turinčių silpną geros mokyklos požymių raišką.

Mokyklų veiklos tobulinimas bus vykdomas nuosekliai, t. y.:

  • atliekamas visų mokyklų išorinis vertinimas;
  • remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis rengiami mokyklų veiklos tobulinimo planai (toliau MVT planai), kurie derinami su steigėju ir Nacionaline švietimo agentūra bei tvirtinami mokyklų vadovų. Silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms (150) MVT planus padės rengti projekto konsultantai, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos (30) MVT planus rengs savarankiškai;
  • vadovaujantis projekto tvarkos aprašu, MOKYKLOMS skiriamos tikslinės projekto lėšos MVT planams įgyvendinti;
  • skyrus lėšas, vykdoma suplanuotų veiklų įgyvendinimo stebėsena ir padarytos pažangos vertinimas kiekvienoje mokykloje. Pažangos vertinimas bus vykdomas po dvejų metų, pasibaigus MVT planų įgyvendinimui: silpną geros mokyklos požymių raišką turinčiose mokyklose bus atliktas rizikos išorinis vertinimas, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos atliks savo veiklos kokybės įsivertinimą.

Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.

Siektini rodikliai – 180 finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų; 70 proc. finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų, kurių mokinių ugdymo pasiekimai pagerėjo.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019-2022 m.


Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos tobulinimo plano 2020-2022 m. patikslinimas 2021-2022 m.m.

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos tobulinimo ataskaita 2021-08-30

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 m.m.


 

 


Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro nuotolinio mokymosi platformoje Moodle (https://pavenciai.vma.lm.lt) sukurtas, nuolat pildomas ir taikomas 5–8 klasių mokinių interaktyvus mokomosios medžiagos bankas diferencijuotam, išmaniajam ugdymui. Bankas sukurtas įgyvendinant projekto “Kokybės krepšelis mokymosi pasiekimams gerinti” veiklas.
Diferencijuotų užduočių banko tikslas – pagerinti 5-8 klasių mokinių mokymo(si) pasiekimus, didinti jų įsitraukimą į ugdymo(si) veiklas bei užtikrinti kiekvieno mokinio individualią pažangą. Banko uždaviniai – tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, skatinti norą tobulėti, dalintis gerąja darbo patirtimi, naujovėmis ar idėjomis. Banke talpinami mokyklos mokytojų sukurti skaitmeninių užduočių paketai kalbų, matematikos, socialinių ir gamtos mokslų mokymui(si) 5–8 klasėse sukurti naudojant įvairius IT įrankius. Atrinkti pavyzdžiai viešai publikuojami svetainėje iMokytojai.lt.

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai