Naujų ugdymo modelių diegimas Plungės rajono ugdymo mokyklose

Savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su Plungės akademiko Adolfo Jucio ir Plungės Babrungo progimnazijomis parengė paraišką ir sulaukę teigiamo atsakymo dėl finansavimo, pradeda į gyvendinti projektą „Naujų ugdymo modelių diegimas Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklose“. Projekto tikslas – 8 klasės mokinių  raštingumo (skaitymo) rezultatų gerinimas.

Projekto į gyvendinimo metu švietimo į staigų darbuotojai dalyvaus kompetencijų stiprinimo mokymuose, vyks mokyklų darbuotojų susitikimai su konsultuojančios mokyklos – Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro – darbuotojais.

Iš projekto lėšų bus į sigyta į ranga: 4 išmaniosios lentos ir 40 nešiojamų kompiuterių bei tiek pat kompiuterio pelių. Numatytas individualizuoto mokymo modelio parengimas ir diegimas: kiekvienam mokiniui bus sudaryta galimybė mokytis pagal mokymosi tempą ir rinktis medžiagą pagal savo poreikius ir sugebėjimus, siekiant pagerinti 8 klasės mokinių skaitymo rezultatus. Mokinių pažanga bus matuojama kas tris mėnesius, darant signalinį pusmečio į vertinimą bei pusmečio rezultatų aptarimą.

Bendras projekto biudžetas – 45 361,92 eur.

Projekto pradžia  – 2020-09-18

Projekto pabaiga – 2022-09-18

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondo lėšų,  įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.


Dalijimasis naujovėmis – pagrindas siekti mokinių asmeninės pažangos

Plungės rajono savivaldybė su partneriais  –  Plungės „Babrungo“, Akademiko Adolfo Jucio progimnazijomis ir Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla – daugiafunkciu centru – įgyvendina projektą „Naujų mokymo modelių diegimas Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklose“.

Gruodžio 8 dieną įvyko pirmasis susitikimas su konsultuojančiu partneriu – Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkciu centru. Jo metu konsultuojančios mokyklos direktorė Janina Banienė su mokyklos bendruomenės atstovais pristatė būdus, kuriais jie kuria bebarjerę ir (ar) struktūruotą mokymosi aplinką, įrangos ir mokymosi priemonių įvairovę bei jų pritaikymą, derinant dalyko turinį, mokinių poreikius bei amžių. Taip pat aptarė mokykloje įdiegtus mokinio pažangos matavimo būdus.

Projekte dalyvaujančių mokyklų komandų lūkestis, – kad projektu kuriami nauji modeliai, susiję su raštingumo įgūdžių gerinimu, ne tik pagerintų 8 klasės mokinių skaitymo rezultatus, bet ir sukurtų palankesnes sąlygas kiekvienam mokiniui siekti asmeninės ūgties.

Projektas  finansuojamas iš Europos Sąjungos fondo lėšų.


Mokyklų bendruomenės dalijasi patirtimi ir žiniomis

Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos ir Plungės „Babrungo“ progimnazijos bendruomenės vasario 18 d. antrą kartą susitiko su konsultuojančiosios mokyklos – Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro – atstovais.  Pavenčių daugiafunkciame centre visus maloniai pasitiko centro direktoriaus pavaduotoja Gita Vaitkienė, lietuvių kalbos mokytojos Jovita Stočkienė, Jūratė Satkauskienė, Dalia Lipskienė ir specialioji pedagogė Gražina Novogreckienė. Diskutuojant su kolegomis, buvo siekiama pasinaudoti konsultuojančiosios mokyklos patirtimi ir kartu su mokyklų specialistais  kurti modelį, tinkantį projekte dalyvaujančioms progimnazijoms, joms sudaryti sąlygas siekti kiekvieno mokinio asmeninės ūgties, užtikrinti asmenybės brandą, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos įsisavinimą, atsižvelgiant į mokymosi startą, mokymosi stilių, individualius gebėjimus bei sistemingą asmeninės pažangos stebėseną.

Buvo aptartas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo organizavimas, ugdymo programų pritaikymas ir veiksmingas realizavimas, ugdymo diferencijavimas klasės (mokyklos) lygmeniu, kad didėtų SUP turinčių mokinių mokymosi motyvacija ir įsitraukimas į pamoką. Aptartas bendradarbiavimo su SUP turinčių mokinių ir jų šeimos narių įtraukimo į kompleksinės pagalbos teikimą bei analizuotos taikomos bendradarbiavimo su šeima formos. Specialioji pedagogė pakvietė apžiūrėti savo darbo kabinetą, pristatė naudojamus metodus ir priemones.

Projektas „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Plungės rajone“  finansuojamas iš Europos Sąjungos fondo lėšų.

 


Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo patirties – į Kuršėnus

Tęsiant projektą „Naujų mokymo modelių diegimas Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklose“, kurį įgyvendina Plungės rajono savivaldybės administracija, kartu su partneriais – Plungės akademiko Adolfo Jucio ir Plungės „Babrungo“ progimnazijomis, bei

konsultuojančia Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkciniu centru -  kovo 22 dieną vyko trečiasis susitikimas.

Susitikimo programos tikslas – socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas (SEU). Mokyklos direktoriaus pavaduotoja Gita Vaitkienė pristatė, kaip vykdomas SEU įgūdžių ugdymas jų mokykloje, akcentavo programos svarbą, kuri nuosekliai vykdoma visuose mokyklos koncentruose. Kalbėjo apie tai, kaip keitėsi visos bendruomenės bendravimas, dėmesys vaikams, ypač mokinių tarpusavio elgesys, kurie geranoriškai įsitraukia į socialinių ir

emocinių įgūdžių ugdymą.

Plačiau apie mokinių socialinių, emocinių ir savikontrolės įgūdžių ugdymą papasakojo ir savo veiklą pristatė socialinių emocinių įgūdžių ugdymo mokytoja Gintarė Pučinskienė. Ji dalijosi patirtimi taikant „5 įsitraukusio mokymo matmenys“ metodika. Diskutuojant buvo aptarta, kad vis daugiau tyrimų parodo, jog socialiniai ir emociniai įgūdžiai, žinios ir įsitikinimai yra esminiai elementai, būtini akademinei ir gyvenimo sėkmei. Mokymasis galimas tik tada, kai yra patenkinami mokinio socialiniai, emociniai ir fiziniai poreikiai. Socialinis ir emocinis ugdymas – procesas, kuriame dalyvauja vaikai ir suaugusieji, kuris apima žinių, nuostatų ir įsitikinimų, susijusių su penkiomis pagrindinėmis kompetencijomis, formavimą ir ugdymą.

Pavenčių mokykloje priešmokyklinukai ir pradinukai ugdomi pagal LIONS QUEST programą „Laikas kartu“, 5-8 klasių mokiniai – pagal LIONS QUEST programą „Paauglystės kryžkelės“. Šios programos tikslingai ir nuosekliai ugdo SEU įgūdžius per pamokas, kurios yra įtrauktos į ugdymo programą. Taikoma mokymo metodika, užtikrinanti intensyvų mokinio dalyvavimą ir bendradarbiavimą, formuojant ir stiprinant socialinį ir emocinį ugdymą.

Socialinio ir emocinio ugdymo veiksmingumą užtikriname į procesą įtraukdami visą bendruomenę: mokinius, mokytojus, administraciją, pagalbos mokiniui specialistus, techninį personalą, tėvus/šeimą, partnerius, kaimynystėje esančias bendruomenes.

Patirties sėmėmės stebėdami mokytojos Gintarės Pučinskienės SEU pamoką. Mokytoja Gintarė džiaugėsi galimybe socialiniam ir emociniam ugdymui klases dalinti į dvi grupes, todėl atsiranda galimybė pažinti kiekvieną vaiką ir atliepti jo poreikius.

Savo veikla ir rezultatais dalinosi mokytoja Rita Radavičienė, kuri yra ne tik fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė bet ir socialinių ir emocinių įgūdžių programos ugdymo mokytoja. Po stebėtos pamokos vyko grįžtamasis ryšys, įsivertinimas ir įvertinimas.

Džiaugiamės galėdami vykdyti projektą kartu su konsultuojančia Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkciniu centru. Šios mokyklos pedagogų patirtis socialinio ir emocinio ugdymo programoje neįkainojama. Atrodo, kad šioje mokykloje socialinis ir emocinis ugdymas pulsuoja kiekviename mokyklos kampelyje.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondo lėšų.

 


Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai