Administracija

Direktorė  Asta Lesauskienė

Direktorė

 • vadovauja Mokyklos strateginio ir metinio veiklos plano, švietimo programų rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo Mokykloje priemonių įgyvendinimui, juos tvirtina, organizuoja jų įgyvendinimą;
 • sudaro vaikams, mokiniams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;
 • organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
 •  leidžia įsakymus, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę
 •  kartu su Mokyklos taryba sprendžia Mokyklai svarbius ugdymo ir aplinkos gerinimo klausimus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
 •  rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją ŠMSM nustatyta tvarka;
 • bendradarbiauja su vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), vietos bendruomene, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorine policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
 •  sudaro Mokyklos vardu sutartis, reikalingas Mokyklos funkcijoms atlikti;
 •  atstovauja Mokyklai kitose institucijose

 

Tel. Nr. +370 650 81702

El. paštas: asta.lesauskiene@pavenciai.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ona Peldžienė

Pavaduotoja

 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos-daugiafunkcio centro strateginį, metinės veiklos ir kitus mokyklos veiklos tobulinimo planus;
 • kuria mokyklos-daugiafunkcio centro tikslus atsiliepiantį ugdymo turinį ir dalyvauja jo įgyvendinime;
 • užtikrina geros kokybes ugdymą, švietimo pagalbos teikimą, reguliuoja mokinių mokymosi krūvius;
 • sistemingai analizuoja ugdymo procesus, vykdo pedagogines veiklos tyrimus, analizuoja ir vertina mokinių individualios pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdus;
 • skatina mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą;
 • vadovauju vaikų priėmimui i mokyklą-daugiafunkcį centrą, organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių komplektavimą;
 • koordinuoja mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių savivaldos veiklą;
 • pavaduoja mokyklos direktorių jo atostogų, laikinojo nedarbingumo, komandiruočių laikotarpiu, jam išvykus į pasitarimus, seminarus ne mokykloje-daugiafunkciame centre ir atlieka direktoriaus funkcijas.

 

Tel. Nr. +370 673 67557

El. paštas: ona@pavenciai.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Remigijus Šerpytis

 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos-daugiafunkcio centro strateginį, metinės veiklos ir kitus mokyklos veiklos tobulinimo planus;
 • vykdo mokyklos-daugiafunkcio centro pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą ir priešgaisrinę saugą;
 • vykdo viešųjų pirkimų inicijavimą ir organizavimo priežiūrą;
 • rengia saugaus darbo instruktažus mokyklos personalui ir kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų;
 • vykdo mokyklos-daugiafunkcio centro turto, patalpų, materialinių vertybių gavimo ir panaudojimo apskaitą, organizuoja jų remontą, dalyvauja vykdant inventorizaciją;
 • bendradarbiauja su mokyklos partneriais veiklose, apimančiose bendrų projektų, renginių organizavimą ir jų įgyvendinimą mokykloje ar už jos ribų.

 

Tel. Nr. +370 612 72576

El. paštas: remigijus.serpytis@pavenciai.lt

Vadovo ataskaitos:

Kuršėnų Pavenčių mokyklos- daugiafunkcio centro vadovo 2022 metų ataskaita

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai