Mokslo metai

ĮSAKYMAS DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO UGDYMO PLANO, PATVIRTINTO DIREKTORIAUS 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMU NR. MV-232 „DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ 13, 15.1, 15.2 PUNKTŲ PAKEITIMO IR UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDO NUSTATYMO

ĮSAKYMAS DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ IR SOCIALINĖS- PILIETINĖS VEIKLOS 2019–2020 MOKSLO METAIS

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d., pabaiga 2020 m. rugpjūčio 31 d.

2019–2020 mokslo metų ugdymo proceso trukmė:

Klasė

2019–2020 m. m.

Ugdymo proceso trukmė (dienomis, savaitėmis)

Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

1–4

2019–09–02

2020–06–09

175 (35)

5–8, 10

2020–06–23

185 (37)

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens  nuo 2019–10–28 iki 2019–10–31
Žiemos (Kalėdų)  nuo 2019–12–23 iki 2020–01–03
Žiemos  nuo 2020–02–17 iki 2020–02–21
Pavasario (Velykų)  nuo 2020–04–14 iki 2020–04–17

Ugdymo proceso organizavimo laikotarpiai:

1. Pradinio ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais:

I pusmetis nuo 2019–09–02 iki 2020–01–31 (95 ugdymo dienos)
II pusmetis nuo 2019–02–01 iki 2020–06–09 (80 ugdymo dienos)

2. Pagrindinio ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais:

I pusmetis nuo 2019–09–02 iki 2020–01–30 (95 ugdymo dienos)
II pusmetis nuo 2020–02–01 iki 2020–06–23 (90 ugdymo dienos)

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

16. 1–8,10 klasių mokiniai visus mokslo metus mokosi 5 dienas per savaitę.

17. Ugdymo procesas organizuojamas pagal dalykus ir integruojant atskirų programų turinį.

18. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos bendrojo ugdymo 1–8, 10 klasių mokiniams prasideda 8.00.

19. Ugdymo(si) laikas pamokoje 1 klasei – 35 min., 2–10 klasėms – 45 min.

20. Pamokos specialiojo ugdymo 1-10 klasių mokiniams prasideda 8.10. Ugdymo(si) laikas pamokoje 1 klasei – 35 min., 2–10 klasėms – 40 min.

21. PUG ugdytiniai ir 1–2 klasių mokiniai pietauja po 2 pamokų, 3–5 klasių mokiniai – po 3 pamokų, 6–8, 10 klasių mokiniai – po 4 pamokų.

22. Mokyklos ugdymo plano lentelėse pateiktas savaitinių pamokų skaičius mokomiesiems dalykams kiekvienam klasės komplektui:

22.1. Ugdymo valandos 1–4 klasėms paskirstytos atsižvelgiant į Pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 27 punktą (1 priedas);

22.2. Ugdymo valandos 1–4 specialiojo ugdymo klasėms,  1–8 specialiosioms lavinamosioms klasėms bei individualiems ugdymo planams paskirstytos atsižvelgiant į Pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 27, 65 punktus, (2, 3, 4 priedai);

22.3 Ugdymo valandos 5–10 klasėms paskirstytos atsižvelgiant į Pagrindinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 77 punktą (5 priedas);

22.4. Ugdymo valandos 5, 6–7, 8–10 jungtinėms specialiojo ugdymo klasėms paskirstytos atsižvelgiant į Pagrindinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 5 skyriaus 95–100 punktus bei 6 priedo 8 punktą (6, 7, 8 priedai).

23. 1-ų, 5-tų klasių ir naujai atvykusiems į kitas klases mokiniams skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis, kurio metu mokytojai taiko individualius mokinių pažinimo metodus,  stebi mokinių mokymosi stilius.

24. 5-ų klasių mokinių ir naujai atvykusių į 6–8, 10 klases mokinių pažanga ir pasiekimai rugsėjo mėnesį neigiamais pažymiais nevertinami, naudojami formuojamojo vertinimo metodai.

25. Mokomųjų dalykų ugdymo turinys planuojamas mokslo metams, orientuojamasi į dalyko programai skiriamų valandų skaičių bei ugdymo proceso trukmę: 1–4 klasėse – 35 savaitės, 5–8,10 klasėse – 37 savaitės:

25.1. Planuojant ugdymo turinį numatomas rezervinis laikas (12 dienų)  pažintinei veiklai bei nenumatytiems atvejams;

25.2. Dalyko modulio, pasirenkamojo dalyko, neformaliojo švietimo programos rengiamos visam programoje numatytam laikotarpiui.

26. Ugdymo turinio planavimo tvarka:

26.1. Mokomųjų dalykų ugdymo turinys planuojamas atsižvelgiant į numatomus mokinių pasiekimus pagal Bendrąsias programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433;

26.2. Pradinio ugdymo programos mokomųjų dalykų ugdymo turinio ilgalaikiai planai rengiami pagal pradinio ugdymo metodinėje grupėje aptartas ir paruoštas formas (9 priedas).

26.3. Pagrindinio ugdymo programos mokomųjų dalykų ugdymo turinio ilgalaikiai planai, neformaliojo švietimo programų, pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio programos rengiami pagal metodinėje taryboje aptartas formas (10, 11 priedai);

26.4. Individualizuotos programos specialiojo ugdymo klasių mokiniams rengiamos pagal metodinėje grupėje aptartas formas (12 priedas);

26.5. Mokytojas, rengdamasis pamokų ciklui, atskirai pamokai, numato pamokos temą ir  uždavinį, ugdomus gebėjimus bei bendrąsias kompetencijas, mokymosi veiklas, atsižvelgiant į individualias mokinių galimybes (pagal pasiekimų lygius, gabiems, SPV) bei mokinių poreikius, sąsajas su kitais dalykais, pažangos bei pasiekimų vertinimą. Raštu turi būti pasižymėjęs mokymo(si) uždavinį(ius) konkrečiai pamokai;

26.6. Mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai iki 2019 m. rugsėjo 2 dienos aptariami metodinėse grupėse ir suderinami su direktoriaus pavaduotoju ugdymui;

26.7. Iki 2019 m. rugsėjo 3 dienos pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo  švietimo, individualizuotos, klasės auklėtojo veiklos programos tvirtinamos mokyklos direktoriaus įsakymu.

27. Siekiant įvairinti ugdymo(si) formas, mokykla bendradarbiauja su socialiniais partneriais: Kuršėnų Meno mokykla, Kūrybos namais, Šiaulių universitetu, „Aušros“ muziejumi, Kuršėnų Sporto mokykla, Tautodailės ir amatų centru, Viešąja biblioteka ir jos filialais, Kuršėnų Kultūros centru, Kuršėnų darbo birža, įvairiomis verslo įmonėmis, Telšių „Ateities“ progimnazija ir kitomis šalies mokyklomis.

28. Užtikrinant pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimą, tęstinumą, nuoseklumą, mokykla bendradarbiauja su Šiaulių rajono mokyklomis, Kuršėnų politechnikos mokykla. Rengiami bendri renginiai, šventės, projektai, mokytojų metodiniai pasitarimai, mokiniams organizuojama ugdomoji veikla.

29. Pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) skiriama ne mažiau kaip 12 mokymo(si) dienų. Dviejų dienų veiklas, skirtas pažintinei veiklai, vykdo klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai (edukacinės programos pagal Kultūros paso projektą ir kt.). Dešimties dienų, skirtų pažintinei veiklai, planas:

Eil.Nr.

Data

Savaitės diena

Veiklos pavadinimas

Veikla

Veiklos pobūdis

 1.

09–02

Pirmadienis

Mokslo ir žinių diena. Mokslo metų pradžios šventė. Užsiėmimai klasėse Socialinė, pažintinė.
 2.

09–20

Penktadienis

Integruoto ugdymo diena „Olimpinis ruduo“ Sportiniai renginiai, integruoto ugdymo projektai Sportinė, prevencinė
 3.

11–15

Penktadienis

Tolerancijos diena Akcija,Integruoto ugdymo projektai Socialinė, prevencinė
 4.

12–20

Penktadienis

Meninės kūrybos diena „Kalėdinė pasaka“ Integruoto ugdymo projektai Kūrybinė (etninė kultūra)
 5.

02–14

Penktadienis

Valstybės diena Šventė, integruoto ugdymo projektai Kūrybinė (etninė kultūra), socialinė
 6.

03–10

Penktadienis

Nepriklausomybės atkūrimo diena Šventė „Siek savo žvaigždės“, integruoto ugdymo projektai Kultūrinė, socialinė
 7.

06–01

Pirmadienis

Vaikų gynimo diena Integruoto ugdymo projektai Kūrybinė, socialinė
 8.

06–04

Ketvirtadienis

“Aš ir kiti” Sferinio kino seansai, kino filmų peržiūra klasėse, asmeninių projektų pristatymas Pažintinė
 9.

06–05

Penktadienis

Sveikos gyvensenos ir  fizinio aktyvumo diena Sportiniai renginiai, integruoto ugdymo projektai Sportinė, prevencinė
 10.

06–09

(1–4 kl.)

06-23

(5–8,10 kl.)

Antradienis

Mokslo metų užbaigimo šventė Mokslo metų užbaigimo šventė Kūrybinė, socialinė

30. Mokykla įgyvendina  integruoto, patirtinio ugdymo, prevencinės veiklos, sveikos gyvensenos ugdymo tarptautinius, respublikinius projektus:

Eil. Nr. Projekto koordinatoriai, projekto pavadinimas, fondai, skirtos lėšos projekto įgyvendinimui Vykdymo terminai Dalyvių skaičius Projekto partneriai Projekto tikslai ir veikla Už projekto vykdymą atsakingas asmuo mokykloje
1. eTwinning projektai 2019–2020 m. m. 100 ES šalys Mokiniai nagrinės inkliuzinio ugdymo nuostatas, ypatumus, galimybes, grėsmes, ugdys bendradarbiavimo, pažinimo įgūdžius, toleranciją kitam ir kitokiam. J. Banienė,S. Riškienė,L. Vestartienė,A. Dunauskienė,R. Glodenienė
2. Šiaulių r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų rėmimo fondas„Judėjimas – geriausias poilsis“ skirtos lėšos projekto įgyvendinimui – 400 eurų 2018–2019 m. m. 50 Šiaulių rajono savivaldybė Organizuoti edukacinę – pažintinę kelionę į Klaipėdą specialiojo ugdymo klasių mokiniams ir jų tėvams, ugdyti sveikatai naudingus įpročius bei nuostatas, skatinti rinktis sveiką gyvenimo būdą. G. Vaitkienė,R. Kaminskas,R. Biknevičienė
3. Specialiosios pedagogikos ir  psichologijos centras OLWEUS kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) 2018–2019 m. m. 500 Siekti  mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas, mokantis visam mokyklos personalui atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. J. Bienienė,G. Vaitkienė
4. ES struktūrinių fondų projektas „Mokinių tarpusavio mokymasis ir mokytojų bendravimas: grupinės dinamikos galimybės matematikos mokyme ir mokymesi“ 2019–2020 m. m. 2–4 kl. mokiniai Vilniaus Sietuvos progimnazija Bus diegiamas inovatyvus ugdymo metodas, norint pagerinti 2–4 klasių matematikos dalyko rezultatus. 2–4 klasių mokytojos
5. ES struktūrinių fondų projektas „Mokausi, taikau, dalinuosi“. 2019–2020 m. m. Rokiškio r. Obelių gimnazija Mokyklos matematikos mokytojai konsultuoja kitos mokyklos mokytojus, diegiant inovatyvius matematikos mokymo metodus. R. Gedaminskienė,J. Bagdonienė,A. Mataitė,S. Riškienė
6. Pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimo ir išbandymo projektas 2019–2020 m. m. 1–4 kl. mokiniai UPC ir kitos projekte dalyvaujančios mokyklos Išbandomi naujausi informatikos turinio kūrimo ir diegimo metodai. J. Banienė,R. Klenauskienė, D. Pundzienė,D. Mažeikienė,B. Ališauskienė
7. Visos dienos mokyklos kūrimo modelio išbandymo projektas 2019–2020 m. m. 1–6 kl. mokiniai UPC ir kitos projekte dalyvaujančios mokyklos Išbandomas naujas popamokinės veiklos ir mokinių užimtumo modelis. J. Banienė,R. Klenauskienė, R. Poškienė,  darbo grupė
8. Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis 2019–2020 m. m. 1–4 kl. mokiniai Šiaulių rajono savivaldybė ir kitos rajono mokyklos Mokomasi, ieškoma naujų metodų panaudoti įvairias priemones gamtos mokslų, technologijų, matematikos pamokose. J. Banienė,R. Klenauskienė, pradinių klasių mokytojos
9. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra 2019–2020 m. m. 5–6 kl. mokiniai Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Vykdoma ir plėtojama kūno kultūros ir fizinio aktyvumo edukacinė veikla. G. Vaitkienė,R. Klenauskienė
10. ES projektas „Mokyklos-daugiafunkcio centro modernizavimas“ 2019–2020 m. m. 1–10 kl. mokiniai Šiaulių rajono savivaldybė Mokykla steigia naujas patalpas technologiniams, gamtamoksliam, kūrybiniam ugdymui plėtoti. J. Banienė,J. Albrikas,darbo grupė

31. Socialinei-pilietinei veiklai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų per mokslo metus besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą. Mokinių socialinę-pilietinę veiklą organizuoja ir fiksuoja el. dienyne klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, neformaliojo švietimo vadovai, projektų vadovai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. Pusmečiui skiriamos ne mažiau kaip 5 valandos. Socialinės-pilietinės veiklos komponentai: įsitraukimas, iššūkis, bendrųjų kompetencijų ugdymas(is). Mokiniams siūlomos socialinės-pilietinės veiklos kryptys (vadovaujantis mokyklos–daugiafunkcio centro Socialinės pilietinės veiklos tvarkos aprašu):

31.1. Socialinė veikla – akcijų, prevencinių renginių organizavimas bei vedimas, budėjimas mokykloje (renginių metu), organizavimas ir dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, ugdymo karjerai renginiuose, globos namų lankymas, savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose, dalyvavimas labdaros akcijose, savanoriškas darbas, padedant kitiems mokiniams likviduoti mokymo spragas;

31.2. Darbinė veikla – mokyklos aplinkos, reklaminių lankstinukų apie mokyklą kūrimas, darbas bibliotekoje, mokyklos teritorijos, kapinių, parko tvarkymas, dalyvavimas akcijose, pagalba klasės auklėtojui, mokytojui (renginių, valandėlių, sporto varžybų organizavimas);

31.3. Asmeniniai mokinių veiklos projektai – mokiniai pasirenka ir įgyvendina asmeninius projektus. Po atliktos veiklos arba pusmečio pabaigoje su kiekvienu vaiku individualiai aptariamas veiklos tikslingumas. Mokslo metų pabaigoje mokiniai pristato įgyvendintus projektus mokyklos bendruomenei.

32. Specialiųjų lavinamųjų klasių mokiniai (turintys vidutinį ar žymų intelekto sutrikimą, kompleksinę negalią) socialinės veiklos nevykdo.

33. Į mokyklos ugdymo turinį integruojamos ilgalaikės socialines kompetencijas ugdančios prevencinės programos:

Prevencinė programa

Klasės

Įgyvendinimo forma

Prevencinė programa LIONS QUEST „Laikas kartu“ PUG, 1–4 Integruojama į klasės auklėtojo veiklos programą.
Prevencinė programa LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės“ 5–8,10 klasės Pasirenkamasis  dalykas „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas“  – 1 savaitinė valanda
Žmogaus saugos bendroji programa 1–4, 5a, 5b, 8a, 8b, 9a, 6, 7, 9, specialiojo ugdymo klasės 1-4 klasėse – integruojama į pradinio ugdymo programų turinį,5a, 5b, 8a, 8b –1 savaitinė valanda, 9a – 0,5 valandos, 5,7 specialiojo ugdymo klasėje – 1 valanda.
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa 1–8, 10 klasės 1–4 klasėse – integruojama į pradinio ugdymo programų turinį,5–8,10 klasėse integruojama į pagrindinio ugdymo dorinio ugdymo, gamtos ir žmogaus, biologijos, fizinio ugdymo dalykų ugdymo turinį.
Ugdymo karjerai programa 1–8,10 klasės integruojama į klasės auklėtojo veiklos programą.    
Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa 1–8,10 klasės skiriamos  2 ugdymosi dienos per mokslo metus(12–20, 02–14).
Antikorupcinė programa 1–8,10 klasės 1–8,10 klasėse – integruojama į pradinio ir pagrindinio ugdymo dalykų ugdymo turinį.
Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa 1–4 klasės integruojama į klasės auklėtojo veiklos programą.
E. saugumas. Atsakingo elgesio internete įgūdžių formavimas 1–8,10 klasės 1–8,10 klasėse – integruojama į pradinio ir pagrindinio ugdymo programos dalykų ugdymo turinį, klasės auklėtojo veiklos programą

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai