Mokslo metai

Ugdymo organizavimas 2020-2021 m.m.

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių ir 1-8 klasių ir specialiojo ugdymo klasių mokinių įėjimo ir išėjimo iš mokyklos laikas, vieta, ugdymosi vieta 2021-2022 m.m.

Pamokų laikas 2021-2022 m.m.

Informacija apie mokinių rudens atostogų trukmę ir 2021-2022 m.m. ugdymo proceso pabaigą

Vadovaudamasi 2021–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 „Dėl 2021–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, 8.2, 8.3 papunkčiais bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2021 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. Org-51(14.1) „Dėl 2021–2022 m. m. ugdymo proceso organizavimo Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigose ir ugdymo planų projektų pateikimo“,

pakeista Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių rudens atostogų trukmė:

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d.  – balandžio 22 d.
Vasaros atostogos 2022 m. birželio 14 d. (1–4 klasės) – rugpjūčio 31 d.2022 m. birželio 29 d. (5–8, 9–10 klasės) – rugpjūčio 31 d.

pakeista Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių ugdymo proceso pabaiga:

Klasė 2021-2022 m. m. Ugdymo proceso trukmė (dienomis, savaitėmis)
Ugdymo proceso pradžia Ugdymo proceso pabaiga
PUG, 1–4 2021–09–01 20220613 175 (35)
5–8, 9–10 specialiosios 20220628 185 (37)

Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį , priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus mokyklos vadovas informuoja savininko teisės ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Mokyklos vadovas, mokytojai, klasių vadovai, būrelių vadovai, renginių organizatoriai atsako už mokinių sveikatą ir saugumą formalaus ir neformalaus ugdymo proceso organizavimo metu.

Jei oro temperatūra (jutiminė)– 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1- 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje ir / arba elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių.
Šią mokinių veiklą mokykla planuoja organizuoti pagal mokyklos direktorės įsakymu patvirtintą veiklos programą

Mokyklos vadovas iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus mokyklos vadovas informuoja savininko teisės ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai