Mokslo metai


Ugdymo organizavimas 2020-2021 m.m.

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių ir 1-8 klasių ir specialiojo ugdymo klasių mokinių įėjimo ir išėjimo iš mokyklos laikas, vieta, ugdymosi vieta 2020-2021 m.m.

Pamokų laikas 2020-2021 m.m.

Mokslo metų pradžia: 2020 m. rugsėjo 1 d.

 

Atostogos (1–4, 5–10 kl.):

Atostogos

Laikotarpis

Rudens atostogos

2020-10-26 / 2020-10-30

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020-12-23 / 2021-01-05

Žiemos atostogos

2021-02-15 / 2021-02-19

Pavasario (Velykų) atostogos

2021-04-06 / 2021-04-09

 

Ugdymo proceso trukmė:

Klasės

Ugdymo(si) dienų skaičius

Ugdymo proceso pabaiga

Vasaros atostogų pradžia

1–4

175 d.

2021-06-09

2021-06-10

5–8

185 d.

2021-06-23

2021-06-25

 

Ugdymo proceso organizavimo periodai mokyklose, ugdymą organizuojančiose pusmečiais:

Klasės

I pusmečio trukmė

(ugdymo dienų skaičius)

II pusmečio trukmė

(ugdymo dienų skaičius)

1–4

2020-09-01 / 2021-01-29

(93 d.)

2021-02-01 / 2021-06-09

(82 d.)

5–8,

9–10

2020-09-01/ 2021-01-29

(93 d.)

2021-02-01 / 2021-06-23

(92 d.)

Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį , priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus mokyklos vadovas informuoja savininko teisės ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Mokyklos vadovas, mokytojai, klasių vadovai, būrelių vadovai, renginių organizatoriai atsako už mokinių sveikatą ir saugumą formalaus ir neformalaus ugdymo proceso organizavimo metu.

Jei oro temperatūra (jutiminė)– 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1- 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje ir / arba elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių.
Šią mokinių veiklą mokykla planuoja organizuoti pagal mokyklos direktorės įsakymu patvirtintą veiklos programą

Mokyklos vadovas iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus mokyklos vadovas informuoja savininko teisės ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai