Mokslo metai

Pamokų laikas 2023-2024 m.m.

Informacija apie mokinių rudens atostogų trukmę ir 2023-2024 m.m. ugdymo proceso pabaigą

2023–2024 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2023 m. rugsėjo 1 d.

Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė pirmose klasėse – 35 minutės, 1-8 klasėse – 45 minutės. Pamokos pradedamos 8val. Ugdymo procesas, įgyvendinant pradinio ugdymo programą, skirstomas trimestrais.

Trimestro trukmė 2022–2023 m. m.:

Pirmas trimestras Antras trimestras Trečias trimestras
rugsėjo 1 d. – gruodžio d.1 gruodžio 4 d.- kovo 22 d. kovo 25 d. – birželio 12 d. (1-4 klasės)

kovo 25 d. – birželio 26 d. (5-8 klasės)

2022-2023 mokslo metų mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2023-10-30 2023-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2023-12-27 2024-01-05
Žiemos 2024-02-19 2024-02-23
Pavasario (Velykų) 2024-04-02 2024-04-05
Vasaros 2024-06-13 2024-08-31

 

 Klasės Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė
pradžia pabaiga
1-4 klasių mokiniams

5-10 klasėms mokiniams

2023 m. rugsėjo 1 d.

2023 m. rugsėjo 1 d.

2024m. birželio 12d.

2024 m. birželio 26d.

175 ugdymo dienos, 35 savaitės
185 ugdymo dienos, tai yra 37 ugdymo savaitės

Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį , priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus mokyklos vadovas informuoja savininko teisės ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Mokyklos vadovas, mokytojai, klasių vadovai, būrelių vadovai, renginių organizatoriai atsako už mokinių sveikatą ir saugumą formalaus ir neformalaus ugdymo proceso organizavimo metu.

Jei oro temperatūra (jutiminė)– 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1- 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje ir / arba elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių.
Šią mokinių veiklą mokykla planuoja organizuoti pagal mokyklos direktorės įsakymu patvirtintą veiklos programą

Mokyklos vadovas iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus mokyklos vadovas informuoja savininko teisės ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai