Vaiko gerovės komisija

Gita Vaitkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Komisijos pirmininkė – atsakinga už komisijos funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, stebėjimą, koordinavimą, atlikimą, bendradarbiavimą su mokyklos savivaldos bei kitomis institucijomis, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaiko gerovės užtikrinimo srityje inicijavimą ir sąlygų sudarymą. Vertina ir analizuoja vaikų ugdymosi poreikius ir problemas, jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą, analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą. Ji  pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus ir atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti jį kitam Komisijos nariui.

Krizės metu organizuoja mokyklos darbuotojų susirinkimą, kurio metu apie situaciją informuoja mokyklos bendruomenę, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą,  sprendžia darbo organizavimo klausimus pagal  kiekvieno komisijos nario funkcijas ir atsakomybę.

Dana Rupšienė, socialinė pedagogė, atsakinga prevencinių veiklos sričių bei programų priežiūrą ir vykdymą, už prevencijos metodinių vaizdinių priemonių ir literatūros įsigijimą, socialinės paramos mokiniams organizavimą ir priežiūrą, mokyklos bendruomenės narių, kuriems reikalinga pedagoginė, socialinė ar kita pagalba, įvertinimą, bendradarbiavimą su suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis, sprendžiant vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus. Ji renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į atsižvelgia į aplinkos ir mokyklos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, teikia siūlymų mokyklos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis, ir kt.) mokiniams teikimo, mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos, apgyvendinimo mokyklos bendrabutyje, mokinių sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo.

Larisa Šidlauskienė, logopedė, atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikytų ugdymo programų priežiūrą ir vykdymą, rekomendacijų tėvams ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir kt. teikimą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą mokykloje, bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba. Ji atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų mokyklos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Gražina Novogreckienė, specialioji pedagogė, atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikytų programų priežiūrą ir vykdymą, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą,  sprendžia konkretaus mokinio mokymosi problemas, nustato mokymosi sunkumą priežastis, renka informaciją iš mokytojų, tėvų, mokinio, rengia rekomendacijas tėvams ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir kt. teikimo, atsakinga už specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje, bendradarbiavimą su Pedagogine psichologine tarnyba. Ji atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų mokyklos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;

Daiva Šiušienė, Sigita Vaitkuvienė, atsakingos už mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant vaiko problemas bei mokiniui numatytų programų rengimą ir vykdymą  5-10 klasėse, sprendžiant konkretaus mokinio problemas, renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų rūpintojų), vaiko.

Krizės metu parengia informaciją apie Krizę mokyklos bendruomenei ir/ar žiniasklaidai, konsultuoja mokyklos vadovą, mokytojus, kaip informuoti apie Krizę mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus).

Indrė Rimeikienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, komisijos sekretorė, rengia komisijos posėdžių medžiagą, suderinusi su komisijos pirmininku. Organizuoja komisijos posėdžius, renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia komisijos veiklai vykdyti, tvarko kitus dokumentus, susijusius su komisijos posėdžių organizavimu, vykdo kitus komisijos pirmininko pavedimus komisijos posėdžio rengimo klausimais.

Kuršėnų Pavenčių mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023 m.

Kuršėnų Pavenčių mokyklos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

2

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai