Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001

Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

  • Biochemijos ir gamtamokslinės laboratorijų įrengimas ir reikalingos įrangos įsigijimas.
  • Išmaniųjų technologijų laboratorijai reikalingos įrangos įsigijimas.
  • Bendrojo ugdymo klasių pritaikymas universaliam ugdymui.
  • Neformaliojo švietimo programų sukūrimas ir išbandymas.
  • Įtraukiojo ugdymo veiksmingumo užtikrinimas (pagalbos specialiųjų poreikių turintiems ir / mokymosi sunkumų patiriantiems vaikams klasėje teikimas).
  • „Sėkmės metodo“ veiklos įtraukiajam ugdymui sukūrimas ir sklaida.
  • Kitų įraukiojo ugdymo veiklų koordinavimas Šiaulių r.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

1)     Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

2)     Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

3)     Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;

4)     Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;

5)     Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Atgal į viršų