Specialistų pagalba

SOCIALINIS PEDAGOGAS – Danutė Rupšienė:

 •  Įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius;
 •  Pasirenka efektyvius darbo metodus;
 •  Planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;
 •  Kiekvienam vaikui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užveda bylą ir laiko joje informaciją apie vaiko socialinę situaciją bei teikiamos pagalbos procesą;
 •  Sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengia savo profesinės kompetencijos ribų;
 •  Informuoja mokyklos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo;
 • Atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą;
 •  Konsultuojasi su kolegomis ir prireikus siunčia vaiką pas kitus specialistus;
 •  Dalyvauja prevencinėje vaikų ir paauglių nusikalstamumo, žalingų įpročių veikloje.
 •  Veda maitinimo apskaitą.

Kontaktiniai duomenys:
☎ 865778214
✉  danute@pavenciai.lt

PirmadienįAntradienįTrečiadienįKetvirtadienįPenktadienį
8.00 -12.30 13.00 – 16.008.00 -12.30 13.00 – 16.008.00 -12.30 13.00 – 16.008.00 -12.30 13.00 – 16.008.00 -12.30 13.00 – 14.30

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ – Gražina Novogreckienė:

Prioritetas: Kiekvieno vaiko sėkmė.

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas ir uždaviniai – didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą. Nustatyti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti, stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti laiduoti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams (vaikams).

Tėvai konsultuojami, jei vaikas:

 • patiria sunkumų skaitydamas, rašydamas keičia, praleidžia raides;
 • sunkiai įsimena, įsisavina mokomąją medžiagą;
 • vaikui sunku nusiteikti darbui, planuoti veiklą.

Mokytojai konsultuojami, jei:

 • iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio;
 • reikia pagalbos pritaikant bendrąsias programas, individualizuojant programas, parenkant mokiniams mokymo medžiagą, mokymo būdus ir metodus ir mokymo priemones;
 • iškilo kitų klausimų dėl specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo.

Mokiniai  konsultuojami, jei:

 • nespėja dirbti klasėje su kitais klasės draugais;
 • dėl kokių nors priežasčių labai atsilieka mokydamasis;
 • daro vis tas pačias klaidas ir nesugeba jų išvengti;
 • negali įsiminti mokomosios medžiagos;
 • nesugeba suplanuoti savo darbo pamokoje ar ruošdamas namų darbus.

Kontaktiniai duomenys:

 • ☎ 861474198, 316 kab.
 • ✉  grazina@pavenciai.lt

Darbo laikas su mokiniais:

PirmadienįAntradienįTrečiadienįKetvirtadienįPenktadienį
8.00- 13.208.00- 12.508.00- 11.458.00- 12.508.00- 11.45

Konsultacijos tėvams, mokytojams:

PirmadienįAntradienįTrečiadienįKetvirtadienįPenktadienį
13.20-14.2013.20-14.209.55-10.55 13.20-14.2013.20-14.3012.15-13.30

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS – Indrė Rimeikienė:

Pagrindiniai  visuomenės sveikatos  priežiūros  mokykloje uždaviniai:

 1. Užtikrinti  sveikatos priežiūros  kokybę kuriant sveiką  aplinką  mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius  sukelti ligas.
 2. Formuoti  teisingą mokinių  požiūrį  į  savo  sveikatą  ir  ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
 3. Numatyti  priemones  ligoms ankstyvuoju  laikotarpiu  įtarti  ir užkirsti  joms  kelią.
 4. Suteikti pirmąją  pagalbą  pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų  ar apsinuodijimų atvejais.

Kontaktiniai duomenys:

 • ✉  indre@pavenciai.lt
PirmadienįAntradienįTrečiadienįKetvirtadienįPenktadienį
8.00-15.368.00-15.3611.00-15.128.00-15.36

LOGOPEDĖ – Erika Drazdauskienė

Logopedo pagrindinės veiklos sritys:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus;
 • nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, dėl jų kylančius specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • bendradarbiauja su mokyklos pedagogais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), konsultuoja juos ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 • sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko;
 • šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, padeda mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų rašymo bei skaitymo srityse;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

„Sėkmė – tai maratonas, o ne sprintas“ Nežinomas autorius

 Kontaktiniai duomenys:

Darbo laikas su mokiniais:

PirmadienįAntradienįTrečiadienįKetvirtadienįPenktadienį
8.20- 13.308.20- 12.558.00- 13.308.00- 13.308.20- 11.55

Konsultacijos tėvams, mokytojams:

PirmadienįAntradienįTrečiadienįKetvirtadienįPenktadienį
13.30 -14.0012.55-13.558.00-10.0013.30-14.008.00-8.20, 11.55 -12.35
Atgal į viršų