Teisės aktai

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

LR Švietimo įstatymas

Bendrosios ugdymo programos

2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Rekomendacijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendriesiems ugdymo planams įgyvendinti

Klasių, jungtinių klasių bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo kriterijai aprašyti Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarime Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

Vaiko teisių konvencija

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti   
LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI:

2023 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-82 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 8 D. SPRENDIMO NR. T-301 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO;

2022 m. balandžio 26 d sprendimas Nr. T-125 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 8 D. SPRENDIMO NR. T-301 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO;

2022 m. kovo 22 d. sprendimas Nr. T-78  DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-244 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO;

2020 m. rugsėjo 8 d. sprendimas Nr. T-301 DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠAS;

2019 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T-403 DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO;

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI:

2022 m. rugsėjo 6 d. įsakymas  Nr. A-1592 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, PADEDANČIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ(SI) ŠEIMOJE PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO;

2021 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. A-896 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BIRŽELIO 1 D. ĮSAKYMO NR. A-837 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, PADEDANČIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ(SI) ŠEIMOJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO.

Atgal į viršų